اهداف

  •  ارائه محصولات با کیفیت بالا با رعایت استانداردهای جهانی
  • تولید فرآورده های آرایشی – بهداشتی و درمانی، پیرو انتقال دانش فنی وتکنولوژی
  • تحــــقیق برروی ســیســتم های جـدید اثر بخشی و اثر رســانی، با اســتفاده از مـدرن ترین تجهیزات و ارائه اثربخشی بالا با استفاده از ایجاد نوآوری
  • ارائه راه حل های مناسب برای به دست آوردن رضایت مشتری
  • اخذ تایید متخصصین پوست و مو جهت ارزیابی کیفیت
  • ارائه محصولات تایید شده متخصصین پوست به مصرف کننده
فهرست