ساختار سازمانی

ساختار منابع انسانی ما به گونه ایست که ضمن تولید برندها و محصولات، به بنیاد نمودن ارزش هایی برای مشتریان و ارتقاء سطح زندگی آنان تمرکز نموده است. در این راستا کارکنان خود را در راه رسیدن به آرمان هایشان آموزش داده و حمایت می نماییم.

فهرست